Clinics and Nursing Homes

  1. Agrawal Nursing Home, Inside bharatpur Kila ( Fort), Ph. No. 05644-230429,230435

  2. Arya Nursing Home, Infront of Janana Hospital, Ph. No. 05644-223098,226367

  3. Bharatpur Nursing Home, B Narayan Gate , Ph. No. 05644-222836, 224187

  4. Jindal Nursing Home, A-60 Ranjeet Nagar , Ph. No. 05644-236602,236060

  5. Kiran Nursing Home, Near Goverdhan Gate , Ph. No. 05644-224653,223328

  6. Kaushik Dental Clinic, Super Market , Ph. No. 05644-231973,226649

  7. Rastogi Nursing Home, A-89, Ranjeet Nagar , Ph. No. 05644-236167, 236737

  8. Dr. Vidhya Devi Surgical Consulatation,
    A-16, Jawahar Nagar , Ph. No. 05644-223505